Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksentilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor. Det dykker vi ned i på dette seminar.

Om seminaret

Med afsæt i Barnets Lov § 122 og §123 ser vi på, hvilke elementer, der indgår i forberedelsen af overgangen fra ung til voksen, ligesom vi dykker ned i de lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. dækker §§ 111 – 121 ungestøtte – herunder reglerne for handlekommune og refusion, samt §108 ungeplanen som styringsredskab.

Vi runder kort støtten før og efter 18 år, herunder merudgifter, afløsning og aflastning, ledsagelse mv. samt personlig pleje og praktisk bistand. Undervejs identificerer vi desuden, hvor ydelserne er landet i Barnets Lov.

Endelig går vi i dialog om forsørgelse og hvilke oplysninger, der er vigtige at bringe videre til jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Undervejs vil inddragelse af den unge være et gennemgående tema. Med dig hjem får du et værktøj eller to, som du kan bruge i hverdagens sagsbehandling.

Jeg fik god viden om overgangen fra ung til voksen og de nuancer, vi skal være opmærksomme på.

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvad Barnets Lov § 122 og §123 betyder for den unges overgang til voksenlivet
  • Hvordan den unge inddrages i planlægningen af overgangen
  • Hvad du skal være opmærksom på ift. anbringelse, ungestøtte og ungeplan
  • Hvilken type hjælp den unge kan tilbydes efter overgangen til voksenlivet
  • Særlige opmærksomhedspunkter i forberedelsen af overgangen

Med Voksenudredningsmetoden (VUM) har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgere og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap og socialt udsatte voksne. Nu er der så kommet en VUM 2.0, som er er en videreudvikling af den oprindelige metode. På dette gratis online seminar ser vi på de vigtigste forandringer og drøfter, hvordan de kan håndteres.

Om seminaret

De fleste kommuner anvender Voksenudredningsmetoden VUM, når borgerens funktionsevne, ressourcer, vanskeligheder og behov skal belyses og vurderes forud for afgørelse om støtte efter servicelovens voksenbestemmelser. En del kommuner er begyndt på at omlægge fra VUM til VUM 2.0, og det er for nogle sagsbehandlere en stor mundfuld.

Målet med VUM 2.0 er blandt andet at øge både retssikkerheden for borgeren og kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en helhedsorienteret indsats, mere inddragelse af borgeren og fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål.

På seminaret sætter vi derfor fokus på, hvordan VUM 2.0 påvirker den konkrete sagsbehandling i forhold til selve udredningen, herunder hvordan den enkelte borger og borgerens ressourcer inddrages i processen. Desuden ser vi på samarbejdet mellem kommunen og udfører, samt regler og ansvarsfordeling ved opfølgning og tilsyn.

Kom frisk og bliv inspireret til arbejdet med VUM 2.0.

Fint og informativt seminar med gode relevante input til, hvordan vi arbejder med VUM 2.0

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvad omlægningen fra VUM til VUM 2.0 betyder for sagsbehandlingen
  • Hvordan borgeren og dennes ressourcer bør inddrages i arbejdet
  • Hvilke ændringer der er i rækkefølgen i udredningen med VUM 2.0
  • Hvordan samarbejdet med udfører optimeres
  • Regler og ansvarsfordeling ved opfølgning og tilsyn

Skriv til os

36 34 79 00