Bevillingsgrundlaget

Bevillingsgrundlaget

Hjælpeordninger efter Serviceloven

§ 32 Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet
Ydelse: Hjemmetræning for børn med et fysisk handicap

§ 41 Merudgiftsydelse
Ydelse: Dækning af merudgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne
Paragraffen er subsidiær i forhold til øvrige § i Serviceloven

§ 44 Personlig hjælp, omsorg og pleje (§83)
Ydelse: Til børn og unge som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 45 Ledsagelse
Ydelse: 15 timer om måneden til ledsagelse ud af huset

§ 52 Foranstaltninger
Ydelse: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

§ 76 Tilbud til 18-22 årige
Ydelse: Fast kontaktperson eller andre former for støtte til unge i denne aldersgruppe

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje
Ydelse: Til personer over 18 år som midlertidigt eller varigt har brug for hjælp

§ 84 Afløsning eller aflastning i forbindelse med pasning af en anden person
Ydelse: Afløsning og aflastning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 85 Hjælp, omsorg, støtte, optræning
Ydelse: Til personer som har brug for dette – også i forbindelse med sociale problemer

§ 86 Genoptræning
Ydelse: Afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse

§ 95 Kontant tilskud
Ydelse: BPA – tilskud overføres til tilskudsmodtager som selv antager hjælpen (pårørende)

§96 Kontant tilskud
Ydelse:
BPA – tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning mv. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder

§ 97 Ledsagelse
Ydelse: 15 timer om måneden til ledsagelse ud af huset

§ 99 Støtte-kontaktperson
Ydelse: Til socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse

§ 100 Merudgifter
Ydelse:
Dækning af merudgifter – herunder håndsrækninger – der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Paragraffen er subsidiær i forhold til øvrige § i Serviceloven

Hjælpeordninger efter Uddannelsesloven

Bekendtgørelse 584 af 1. juni 2014 af lov om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser
Ydelse: SPS (Specialpædagogisk Støtte) til fysisk og psykisk handicappede på videregående uddannelser

Bekendtgørelse 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogiske bistand ved ungdomsuddannelser
Ydelse: SPS (Specialpædagogisk Støtte) til fysisk og psykisk handicappede på ungdomsuddannelser

Bekendtgørelse 584 af 1. juni 2014 af lov om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser
Ydelse: SPS (Specialpædagogisk Støtte) til fysisk og psykisk handicappede på videregående uddannelser

Bekendtgørelse 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogiske bistand ved ungdomsuddannelser
Ydelse: SPS (Specialpædagogisk Støtte) til fysisk og psykisk handicappede på ungdomsuddannelser

Hjælpeordninger efter Beskæftigelsesloven

Lov: Om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 3 og 4.

Lov: Om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 76.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 817 af 26/6 2013: Om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v., kap. 3 og 4.

Ydelse: Personlig assistance.

Skriv til os

DUOS
Ellebjergvej 52
2450 København SV
duos@duos.dk