Respiratorisk overvågning

Respiratorisk overvågning

En respirationsordning vil sige en hjælpeordning hos en borger, der benytter maske eller har respirator. Ordningen omfatter i reglen mellem 8 og 24 timers hjælp om dagen. Den respiratoriske overvågning omtales ofte som ”hjemmerespiratorordning”, selvom overvågningen også kan finde sted uden for hjemmet. Det kan være på arbejde, på et uddannelsessted eller i forbindelse med fritidsinteresser, familiebesøg, og hvad man ellers foretager sig. Som udgangspunkt skal hjælperen altid være inden for syns- og høreafstand af brugeren.

Vores tilrettelæggelse af den respiratoriske overvågning følger de retningslinjer, der lægges af regionernes lægefaglige myndighed. Fx er vilkårene for hjælpernes arbejdstider og vagtlængder bestemt af de sundhedsfaglige myndigheder.

Den faste rådgiver

For at støtte borgeren og hjælperne bedst muligt tilknytter vi altid en fast rådgiver til respirationsordningen. Rådgiveren deltager i regelmæssige personalemøder, hvor bruger og hjælpere har lejlighed til at drøfte store og små problemstillinger og aftale en vagtplan for en længere periode. Personalemøderne afholdes skiftevis i hjemmet og hos DUOS. Vi yder ubetinget garanti for vagtdækningen.

Vores rådgiver bistår også borgeren ved spørgsmål om kommunens dækning af merudgifter efter Servicelovens § 100. Vi leverer den respiratoriske overvågning efter aftale med regionen, mens det er kommunen, der skal dække brugerens nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, når de opstår på grund af et handicap.

Opbygning af hjælperhold

Afhængigt af det timetal, man som borgeren har fået bevilget, vil hjælperholdet typisk komme til at bestå af mellem fire og otte personer.  Rekrutteringen tilrettelægges i tæt samarbejde med brugeren.

Borgeren og de egnede ansøgere kan møde hinanden på flere måder, og forløbet bliver aftalt individuelt. De fastansatte hjælpere på hjælperholdet træder til, fx hvis en kollega må melde fravær. Både planlagt og ikke planlagt fravær dækkes i de fleste tilfælde på denne måde, men i visse tilfælde må en vikar træde til. Vores vikarer modtager altid en grundig introduktion til specifikke forhold på den enkelte respirationsordning inden den første vikarvagt.

Hjælpernes uddannelse

Vores respiratoriske hjælpere kan være ufaglærte, eller de kan have en uddannelse som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.
Ufaglærte hjælpere, der skal overvåge respiratorbrugere, gennemgår en praktisk og teoretisk uddannelse på et af landets to respirationscentre: RespirationsCenter Øst og RespirationsCenter Vest. En del af den praktiske uddannelse foregår desuden som sidemandsoplæring af erfarne hjælpere i brugerens hjem.

Faglærte respiratoriske hjælpere er uddannet enten som social- og sundhedsassistent eller som sygeplejerske med flere års klinisk erfaring efter afsluttet uddannelse.

Opgaverne som respiratorisk sygeplejerske omfatter bl.a. at administrere medicin og udvikle behandlingsplaner, at forebygge sygdomme i luftvejene og at undervise brugeren og de pårørende i at håndtere luftvejssygdomme.

Kontakt os

jette
Jette Remmer
Sundhedsfaglig ydelseschef
jkr@duos.dk