Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte

SPS – specialpædagogisk støtte skal kompensere for de uddannelsesmæssige vanskeligheder, der skyldes et handicap, og støtten kan indeholde mange forskellige elementer. Den er altid afhængig af funktionsnedsættelsen og de konkrete vanskeligheder, som det medfører i forbindelse med brugerens uddannelse.

Har du fået bevilliget mentorstøtte?
Se vores introduktion: Kom godt i gang med mentorstøtte

Forskellige SPS-ordninger

I DUOS har vi erfaring med mange former for specialpædagogisk støtte til studerende på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Ingen SPS-støtteordning er for lille, eller for stor – vi samler trådene og fordeler udgifterne blandt de enkelte instanser.

Vores ydelser omfatter mentorstøtte til studerende med bl.a. psykiske vanskeligheder i form af fx ADHD, ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) og lignende.

Vi tilbyder desuden at levere praktisk og personlig hjælp på uddannelsesstedet ofte kombineret med det, vi kalder sekretærbistand til notetagning, kopiering af studielitteratur mv. Sekretærbistanden kan dog også leveres som en selvstændig støtteform til fx ordblinde eller studerende med synsnedsættelse eller hørehandicap.

Støttepersonens rolle

Støttepersonen støtter borgerens uddannelsesforløb fx ved at vejlede i forbindelse med projektarbejde og holde overblik over frister for opgaveaflevering, pensum og aftaler. Støttepersonen kan også yde støtte i sociale sammenhænge fx ved at holde kontakten med de andre studerende i forbindelse med gruppearbejde og lignende. Støtten afhænger i høj grad af den enkelte studerende og dennes behov.

Vi tilbyder studerende og uddannelsesinstitutioner:
  • At rekruttere mentorer med de rette kvalifikationer
  • At holde løbende kontakt med den studerende, vejledere på uddannelsesinstitutionen og styrelsen om den konkrete tilrettelæggelse og udmøntning af støtten, herunder fornyelse af bevillingen
  • At varetage lønadministration og arbejdsgiveransvar m.m.
Bevillingen

Vi leverer specialpædagogisk støtte ud fra en samarbejdsaftale, som vi har indgået med Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
SPS ydes efter bestemmelser i uddannelseslovgivningen og ikke efter Service- eller Sundhedsloven som de fleste andre hjælpeodninger, brugeren i mange tilfælde også har til rådighed.
Når en bevilling er givet, fungerer faktureringen således, at styrelsen refunderer uddannelsesstedets udgifter i forbindelse med støtten. I styrelsens bevilling er det specificeret, hvem der skal levere den praktiske og personlige hjælp – og når vi går i gang med at etablere hjælpen, foregår det i tæt samarbejde med uddannelsesstedet, borgeren og evt. borgerens familie.

Vi gør opmærksom på, at trappelifte, særlig toiletindretning og andre nødvendige bygningsændringer, som nogle af vores støttemodtagere er afhængige af, ikke er en del af SPS-ordningen men skal aftales nærmere med uddannelsesstedet.

Specialpædagogisk støtte som en del af en større støtteordning

Den specialpædagogiske støtte kan være en del af en samlet støtteordning fx en BPA-ordning. Hvis man som borger har alle dele af sin støtteordning hos os, samler vi alle trådene fra styrelsen, uddannelsesinstitutionen og kommunen. Det betyder, at man som studerende med et handicap kun behøver at henvende sig ét sted vedrørende den hjælp, man har brug for til studiet.

Det har siden 2001 været Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet´s opgave at bevillige specialpædagogisk støtte til handicappede under uddannelse. Styrelsen har fra starten benyttet os som leverandør af væsentlige dele af støtten.

Kontakt os

SPS-kontoret
sps@duos.dk
Tlf. 36347900, tryk 2