Seminar tilmelding

DUOS seminarer

Velkommen til vores seminarside. Det er her du kan tilmelde dig vores seminarer.

Seminarrækken er for kommunale sagsbehandlere og ledere, og de er relevante for dig der arbejder inden for bl.a. handicap-, psykiatri- samt børne- og ungeområdet. Med fra seminarerne får du, foruden sparring og erfaringsudveksling, konkrete værktøjer, som kan bruges i hverdagen.

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende vil holde dig opdateret om vores seminarer og nye datoer for kommende seminarer:

Father and little son having heart to heart talk at home, daddy try to help solve problems search solution together parent showing care and love or older brother ask forgiveness to younger boy concept

SKOLEVÆGRING – HVAD ER DET OG HVORDAN KAN VI GIVE BARNET OG FAMILIEN DE BEDSTE MULIGHEDER

Skolefravær eller skolevægring handler om børn, der af forskellige grunde ikke kan gå i skole. Der kan være mange grunde til skolevægring, ofte ser vi, at barnet udredes med en diagnose inden for angst, autisme, ADHD eller det handler om mobning. Et barn, der ikke går i skole og er under udredning, påvirker ikke kun barnet men hele familien. Samarbejdet om barnet mellem skole, forældre og kommune og er ofte komplekst. På dette seminar vil du få indsigt i, hvordan vi kan definere skolevægring og forskellige grader af det. Daniel Bach Jonsen er uddannet psykolog og har skrevet phd. om skolevægring. Du vil få et indblik i undersøgelser og erfaring med skolevægring og værktøjer, som kan være relevant for børn for at afhjælpe eller undgå skolevægring.

KVALITET I INDSATSEN OMKRING BØRN MED AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

I arbejdet med autismespektrumforstyrrelser (ASF) er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse for det enkelte barn, barnets udfordringer, særligheder og kompetencer. Denne fælles viden, skal danne rammen for den struktur, som er nødvendig for at barnet med en ASF-diagnose kan udvikle sig og opnå den bedst mulige ”livsduelighed” set i forhold til de konkrete udfordringer. Seminariet vil give en introduktion til ASF, herunder de karakteristiske træk ved en ASF-diagnose og de forskellige grader. Der vil være en introduktion til den struktur og visualisering børn med ASF har behov for, for derigennem at opnå, – en større selvstændighed – øget fleksibilitet – bedre livskvalitet – indflydelse på eget liv – at kunne forstå – samt for at nedsætte deres stress niveau.

FB cover
seminar 3

OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

Overgangen fra barn til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksentilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor. Helt konkret ser vi nærmere på de lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. dækker § 76 efterværn og § 76a opretholdt anbringelse – herunder refusion – samt § 140 handleplanen som styringsredskab. Vi dykker ned i handicapkompenserende støtte – bl.a. merudgifter, afløsning og aflastning, ledsagelse mv. samt personlig pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83 – før og efter 18 år. Slutteligt går vi også i dialog om forsørgelse og hvilke oplysninger, der er vigtige at bringe videre til jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Undervejs vil inddragelse af den unge være et gennemgående tema. Med dig hjem får du et værktøj eller to, som du kan bruge i hverdagens sagsbehandling.

INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE I SAGSBEHANDLINGEN

De senere år er begrebet inddragelse kommet mere og mere til sin ret i arbejdet med børn og unge. Senest har Socialstyrelsen udarbejdet 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, og pejlemærke 1 omhandler inddragelse. Tilmeld dig seminaret, hvor vi sætter fokus på inddragelse af barnet eller den unge i sagsbehandlingen uanset, om der er tale om et lovkrav, eller om det er en følge af god sagsbehandlingsskik at inddrage barnet i barnets egen sag. Vi runder udfordringerne med inddragelse i forbindelse med støtte efter servicelovens regler om råd og vejledning i § 11, dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 41 og 42, afløsning og aflastning efter § 84, ledsagerordningen § 45, særlig støtte efter § 52 samt andet relevant, der dukker op i løbet af eftermiddagen. På seminaret får du mulighed for at sparre og vidensdele med andre sagsbehandlere samt få et ekstra værktøj eller to til hverdagens sager.

Støtte- og kontaktpersoner

Datoer for seminarer – Efterår 2021:

Dato Tidspunkt Afholdelsessted Seminar Tilmeldingsfrist
21. september 13.00-14.30 Microsoft Teams Skolevægring – hvad er det og hvordan kan vi give barnet og familien de bedste muligheder 20. september
22. september 13.00-14.30 Microsoft Teams Skolevægring – hvad er det og hvordan kan vi give barnet og familien de bedste muligheder 21. september
28. september 13.00-15.30 Microsoft Teams Inddragelse af barnet  27. september
29. september 13.00-15.30 Microsoft Teams Inddragelse af barnet  28. september
5. oktober 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 4. oktober
6. oktober 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 5. oktober
12. oktober 13.00-14.30 Microsoft Teams Skolevægring – hvad er det og hvordan kan vi give barnet og familien de bedste muligheder 11. oktober
28. oktober 13.00-15.30 Microsoft Teams Overgangen fra barn til voksen 27. oktober
16. november 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 15. november
17. november 13.00-15.00 Microsoft Teams Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 16. november
23. november 13.00-15.00 Microsoft Teams Inddragelse af barnet  22. november
25. november 13.00-15.30 Microsoft Teams Overgangen fra barn til voksen 24. november

DUOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i seminarerne – herunder programændringer og ændringer af afholdelsessted.

Kontakt os

Ring 📞 3634 7900

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på seminar@duos.dk