Seminar tilmelding

DUOS seminarer

Seminarrækken er for kommunale sagsbehandlere og ledere. Seminarerne er relevante for dig, der arbejder inden for handicap-, psykiatri- samt børne- og ungeområdet. Seminarerne giver dig konkrete værktøjer, som kan bruges i hverdagen samt et fagligt rum med sparring og erfaringsudveksling.

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende vil holde dig opdateret om vores seminarer og nye datoer for kommende seminarer:

KVALITET I INDSATSEN OMKRING BØRN MED AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

I arbejdet med autismespektrumforstyrrelser (ASF) er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse for det enkelte barn, barnets udfordringer, særligheder og kompetencer. Denne fælles viden, skal danne rammen for den struktur, som er nødvendig for at barnet med en ASF-diagnose kan udvikle sig og opnå den bedst mulige ”livsduelighed” set i forhold til de konkrete udfordringer.

Seminariet vil give en introduktion til ASF, herunder de karakteristiske træk ved en ASF-diagnose og de forskellige grader. Der vil være en introduktion til den struktur og visualisering børn med ASF har behov for, for derigennem at opnå, – en større selvstændighed – øget fleksibilitet – bedre livskvalitet – indflydelse på eget liv – at kunne forstå – samt for at nedsætte deres stress niveau.

FB cover
seminar 3

OVERGANGEN FRA UNG TIL VOKSEN

Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksen tilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor.

Med afsæt i servicelovens § 19a ser tager vi fat på forberedelsen af overgangen og ser nærmere på de lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. dækker § 76 efterværn og § 76a opretholdt anbringelse – herunder reglerne for handlekommune og refusion – samt § 140 og § 141 handleplanen som styringsredskab.

Vi dykker ned i støtten – bl.a. merudgifter, afløsning og aflastning, ledsagelse mv. samt personlig pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83 – før og efter 18 år.

Slutteligt går vi også i dialog om forsørgelse og hvilke oplysninger, der er vigtige at bringe videre til jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Undervejs vil inddragelse af den unge være et gennemgående tema. Med dig hjem får du et værktøj eller to, som du kan bruge i hverdagens sagsbehandling.

Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv vil være foredragsholder.

INDDRAGELSE AF BARNET

De senere år er begrebet inddragelse kommet mere og mere til sin ret i arbejdet med børn og unge. For nogle år siden udarbejdede Socialstyrelsen 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, og pejlemærke 1 omhandler inddragelse.

Tilmeld dig seminaret, hvor vi sætter fokus på inddragelse af barnet eller den unge i sagsbehandlingen uanset, om der er tale om et lovkrav, eller om det er en følge af god sagsbehandlingsskik at inddrage barnet i barnets egen sag.

Vi runder udfordringerne med inddragelse i forbindelse med støtte efter servicelovens regler om råd og vejledning i § 11, dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter § 41 og 42, afløsning og aflastning efter § 84, ledsagerordningen 45, særlig støtte efter § 52 samt andet relevant, der dukker op i løbet af eftermiddagen.

Vi tager et ganske kort kig på, hvordan vi forventer, at Barnets Lov vil sidestille børn og unge med nedsat funktionsevne med børn og unge med sociale udfordringer i forhold til inddragelse i egen sag og eget liv.

På seminaret får du mulighed for at sparre og videns dele med andre sagsbehandlere samt få et ekstra værktøj eller to til hverdagens sager.

Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv vil være foredragsholder.

Job i DUOS
A cheerful young adult man with cerebral palsy spends time with a pony, used as a therapy animal.

HJERNEN – OG HJERNESKADER 1.0

Mennesket har 100 milliarder hjernenerveceller, der er i kontakt med hinanden for at gøre os i stand til at føle, bevæge os, tænke og kommunikere. Men hvordan er alle disse funktioner organiseret i hjernen? Hvordan koordineres dette enorme arbejde – og hvad kan der ske, hvis man får en skade i hjernen?

Seminaret giver dig viden om hjernens opbygning og funktioner, viden om typer af erhvervede hjerneskader og ofte sete konsekvenser af disse skader samt gode råd, der kan anvendes i samvær og dialog med borgere med hjerneskader og deres pårørende.

Som klinisk psykolog og neuropsykolog har Lone Vesterager Martinus arbejdet med borgere med hjerneskader i mere end 25 år. Lone er leder af undervisningsafdelingen på Center for Hjerneskade, hvor hun også arbejder med supervision og som VISO-specialist. Ved siden af dette hjælper hun DUOS med at klæde vores teams på, når vi har borgere med hjerneskader.

NYT – HJERNEN – OG HJERNESKADER 2.0

Lone Vesterager Martinus ’s nye seminar ”Hjernen og hjerneskader 2.0” er en fortsættelse fra 1.0.

På 2.0 vil Lone zoome ind på kognitive og adfærdsmæssige følger af erhvervede hjerneskader, herunder neuropsykologiske syndromer som neglect, nedsat sygdomsindsigt, afasi, amnesi med mere.

Det anbefales, at man har set seminaret ”Hjernen og hjerneskade 1.0″, da der i 2.0 vil blive refereret til hjernestrukturer og -processer som grundlag for forståelse af disse syndromer og hensigtsmæssig håndtering.

Hjerne og hjerneskader 2.0
VUM 2.0

NYT – VUM 2.0

De fleste kommuner anvender Voksenudredningsmetoden VUM, når borgerens funktionsevne, ressourcer, vanskeligheder og behov skal belyses og vurderes forud for afgørelse om støtte efter servicelovens voksenbestemmelser.

En del kommuner er påbegyndt omlægning fra VUM til VUM 2.0, og det er for nogle sagsbehandlere en stor mundfuld. Vi vil denne eftermiddag se på de vigtigste forandringer og kort drøfte, hvordan de kan håndteres.

Med afsæt i justeringerne af VUM til VUM 2.0 sætter vi fokus på:

• Inddragelse af borgeren
• Borgerens ressourcer
• Rækkefølgen i udredningen
• Samarbejdet med udfører
• Opfølgning og tilsyn

Kom frisk og bliv inspireret til arbejdet med VUM 2.0.

Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv vil være foredragsholder.

NYT – BARNETS LOV

Barnets Lov har været til drøftelse i ganske lang tid. Vi havde forventet en ikrafttræden april 2023, men på grund af folketingsvalget er den fortsat ikke behandlet i Folketinget. På trods af den manglende vedtagelse har vi besluttet at kaste et blik på, hvordan vi forventer, at børne området vil blive påvirket af loven.

Vi forsøger at skabe et overblik over de væsentligste ændringer – inddragelse af børn og unge, screening, undersøgelse m.v. med fokus på konsekvenserne for børn og unge med nedsat funktionsevne.

Vi tager et kig på støtten – hvor den forventes at komme til at ligge, og hvordan den skal sagsbehandles samt hvilke dele, der ikke følger med over i Barnets Lov. Særlig opmærksomhed får det indledende afsnit om inddragelse af børn og unge.

Hvis loven behandles i Folketinget inden webinaret, vil indholdet naturligvis blive tilpasset den vedtagne lov.

Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv vil være foredragsholder.

 

Barnets lov

Seminarer for 2023 

Dato Tidspunkt Afholdelsessted Seminar Tilmeldingsfrist
2. marts kl.13.00-15.30 Teams online Inddragelse af barnet 27. februar
16. marts kl.13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 1.0 13. marts
30. marts AFLYST AFLYST AFLYST – Hjernen og hjerneskader 2.0 27. marts
13. april kl.13.00-15.30 Teams online Overgangen fra ung til voksen 10. april
26. april kl.13.00-15.30 Teams online Inddragelse af barnet 21. april
2. maj kl.13.00-15.00 Teams online Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 27. april
4. maj kl.13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 21. april
25. maj kl.13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 22. maj
15. juni kl.13.00-15.30 Teams online Barnets lov 12. juni
5. september kl.13.00-15.00 Teams online Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 31. august
7. september kl.13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 1.0 4. september
21. september kl.13.00-15.30 Teams online Overgangen fra ung til voksen 18. september
5. oktober kl.13.00-15.30 Teams online Barnets lov 2. oktober
12. oktober kl.13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 9. oktober
26. oktober kl.13.00-15.30 Teams online VUM 2.0 23. oktober
7. november kl.13.00-15.30 Teams online Kvalitet i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser 2. november
16. november kl.13.00-15.30 Teams online Hjernen og hjerneskader 2.0 13. november
6. december kl.13.00-15.30 Teams online VUM 2.0 1. december

DUOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i seminarerne – herunder programændringer og ændringer af afholdelsessted.

Kontakt os

Ring 3634 7900

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på seminar@duos.dk